Palvelun käyttöehdot

 

EHTOJEN SITOVUUS

1. Nämä ovat palveluntarjoajan (Nettisivu.org) ja palvelun tilanneen asiakkaan väliset sopimusehdot. Palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen sopimus muodostuu asiakkaan rekisteröitymisestä sekä tilauksen yhteydessä hyväksymistä sopimusehdoista. Mikäli asiakas ei hyväksy tätä käyttöehtosopimusta, hänen tulee välittömästi ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan tilatun palvelun irtisanomiseksi. Asiakas vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen (18-v.) tilatessaan palvelun.

1.1 Mahdollisissa kolmannen osapuolen mukanaoloissa (esim. verkkotunnukset) sovelletaan lisäksi kolmannen osapuolen käyttöehtoja.

 

PALVELUN KUVAUS

2. Palveluntarjoaja tarjoaa asiakkailleen helppokäyttöistä kotisivumoottoria sekä palvelintilaa. Palvelun hinta sisältää vain käyttöoikeuden nettisivu.org kotisivumoottoriin sekä sen sisältämiin palveluihin. Palvelun hintaan ei sisälly kotisivujen valmistusta, päivittämistä tai muutakaan kotisivujen tekemiseksi luokiteltavaa palvelua. Ulkoasut, päivitykset yms. lisäpalvelut veloitetaan erikseen sovittavan hinnaston mukaisesti. Tämän sopimuksen perusteella asiakkaalle ei siirry omistus- tai muita oikeuksia palveluun tai tuotteisiin.

2.1 Asiakkaan tekemät tilaukset ovat sitovia. Tilaukset maksetaan ennakkoon joko 3 tai 12 kuukauden tilausjaksolle. Asiakas voi peruuttaa tilauksen 14 vuorokauden kuluessa tilauksen tekemisestä.

2.2 Asiakaskohtaista liikennöintimäärä ei ole käytännössä rajattu, mutta palveluntarjoaja varaa oikeuden puuttua liialliseen liikennöintiin, joka ei suoranaisesti tapahdu palvelussa olevan asiakkaan sivuston kautta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelua ei saa käyttää ns. tiedostopalvelimena jonka tarkoituksena on vain tarjota paikka tiedostojen säilytykseen ja levittämiseen. Mikäli asiakkaan verkkoliikenne ylittää 10 gigatavun rajan kuukaudessa, on palveluntarjoajalla oikeus sulkea palvelu toistaiseksi tai kunnes osapuolet ovat kirjallisesti sopineet kotisivun siirtämisestä seuraavaan lisämaksulliseen liikennöintirajaluokkaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa palvelinlevytilaansa kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

2.3 Asiakas vastaa siitä, etteivät asiakkaalle luovutetut käyttäjätunnukset ja salasanat joudu ulkopuolisten henkilöiden tietoon. Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle luovuttamiensa tunnusten tai salasanojen katoamisesta aiheutuneesta väärinkäytöstä asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta. Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa salasana kirjautumalla hallintapaneeliin. Muut yhteystiedot on vaihdettavissa olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

2.4  Nettisivu.org palvelimella ylläpidettävistä kotisivuista otetaan varmuuskopiot tietokannan osalta 2 vuorokauden välein ja tiedostojen osalta 7 päivän välein. Mahdollisessa asiakkaan itse aiheuttamassa ongelmatilanteessa varmuuskopion palauttamisesta veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.

2.5 Hyvien tapojen tai lainvastainen kotisivupalvelun ja palvelimien käyttö on kielletty. Kaikki epäsiveellisen, moraalittoman, lain ja hyvien tapojen vastaisen tai selvästi harhaanjohtavan tms. sisällön levittäminen ja julkaiseminen on kielletty palveluntarjoajan palvelimien, tuotteiden tai palveluiden kautta. Kotisivupalvelun käyttäminen siten, että se haittaa tai voi haitata palveluntarjoajan tai palvelun toimintaa taikka heikentää tai voi heikentää kotisivupalvelun julkista kuvaa tai mainetta, on sopimuksen vastaista ja kiellettyä. Palveluntarjoajalla on yksinomainen oikeus päättää siitä, onko palvelun tuotteiden tai palvelimen käyttö tässä tarkoitetulla kuvatulla tavalla tämän sopimuksen vastaista. Palveluntarjoajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta valvoa asiakkaan levittämää tai julkaisemaa sisältöä.

2.6 Palvelu käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja palveluntarjoajalla on yksinomainen oikeus päättää mitä ohjelmistoja kulloinkin käytetään. Jos jotakin ohjelmiston osaa tai palvelua joudutaan muuttamaan, muokkaamaan tai poistamaan, ilmoitetaan siitä aiheutuvista mahdollisista toimenpiteistä asiakkaalle.

2.7 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa sääntöjä rikkovat ja hyvien tapojen vastaiset kotisivut ilman eri varoitusta toistaiseksi tai kokonaan. Palveluntarjoaja voi myös antaa varoituksen asiakkaalle ja vaatia asiakasta poistamaan sääntöjenvastaiseksi katsomansa sisällön. Palveluntarjoajalla on sisällön suhteen oikeus noudattaa oikeuden päätöstä ja viranomaisten antamia määräyksiä. Asiakas on vastuussa siitä, että asiakas ja muut mahdollisesti tiliä käyttävät tahot käyttävät palvelimiemme resursseja vain laillisiin tarkoituksiin ja toimivat kaikissa palveluihimme liittyvissä asioissa Suomen lain mukaisesti. Kaikki korvausvastuu ja mahdollisista viranomaistutkimuksista sekä oikeustoimista johtuvat kustannukset tulevat asiakkaan vastuulle.

2.8 Äkillisessä ja ennalta-arvaamattomassa palvelukatkoksessa tai muusta mahdollisesta palveluntarjoajan toiminnasta johtuneesta virheestä korvausvastuumme rajoittuu maksimissaan yhden kuukauden kotisivujen palvelumaksun suuruiseen summaan. Korvausta voi hakea mikäli katkos on kohtuuttoman pitkä, käytännössä yli 24 tunnin mittainen.

2.9 Asiakas ei saa jälleenmyydä palvelua eteenpäin. Asiakas ei voi myöskään siirtää tekemäänsä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

2.10 Mikäli tilausta ei ole maksettu eikä täten sivulle varattua Nettisivu.org-osoitetta ole otettu käyttöön seitsemän (7) vuorokauden kuluessa rekisteröitymisestä, voidaan sivun osoite vapauttaa muiden varattavaksi.

3. Vaikka teemme parhaamme huolehtiaksemme palveluiden ja palvelinten varmistuksesta, koskemattomuudesta sekä turvallisuudesta, emme voi taata, että palvelin olisi täysin suojattu luvattomien käyttäjien tai hakkereiden toimilta. Emme ole vastuussa em. tahojen aiheuttamista palveluhäiriöistä tai -katkoksista sekä niistä aiheutuneista ansionmenetyksistä tai muista vahingonkorvauksista.

3.1 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää asiakkaan toteuttamaa kotisivua referenssinä, ellei asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

3.2 Asiakas voi milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa tämän sopimuksen, jolloin sopimus päättyy irtisanomishetkellä kuluvan tilausjakson lopussa. Kirjallisen irtisanomisilmoituksen voi toimittaa myös sähköpostilla. Irtisanomishetkellä kuluvan tilausjakson palvelumaksuja ei palauteta asiakkaalle. Sopimus päättyy myös automaattisesti, ellei tilausta uusita.

3.3 Asiakas voi ottaa käyttöönsä oman verkkotunnuksen. Verkkotunnuksessa käytetään palveluntarjoajan nimipalvelimia jotka saa veloituksetta käyttöön.

3.4 Palveluntarjoaja vastaa nettisivu.org -palvelun toiminnasta, mutta ei asiakkaan nettisivu.org -palvelun avulla toteutettujen palveluiden toimivuudesta.

3.5 Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava yhteystietojensa ja sähköpostiosoitteensa muuttumisesta palveluntarjoajalle. Mikäli yhteystiedot ovat väärät, on asiakas itse vastuussa mahdollisista haitoista tai kuluista jotka väärien yhteystietojen vuoksi aiheutuu.

3.6 Ilmoitamme sähköpostitse sivujen tilausajan lähentyessä umpeutumista. Asiakas vastaa itse sivujen tilausajan uudistamisesta.

 

MAKSUEHDOT

4. Palveluntarjoaja veloittaa asiakkaan tilaamat palvelut ja tuotteet etukäteen valitun palvelutason ja tilausjakson mukaisesti. Tilausjakso käytetään aina kerralla loppuun asti, ellei palvelutasoa päivitetä toiseen kesken tilauksen.

4.1. Mikäli tilausta ei uusita tilausjakson päättyessä, asiakkaan kotisivuilla ilmoitetaan palvelun olevan suljettu. Tilauksen voi uusia kirjautumalla hallintapaneeliin. Säilytämme sulkeutuneita sivuja palvelimella 3 kuukautta, jona aikana sivut voi uudelleen aktivoida käyttöön uudistamalla tilauksen.

4.2  Tilausjakson pituus on 3 tai 12 kuukautta.

4.3. Samaa palvelutasoa voi jatkaa kesken tilausjakson tai muuttaa palvelutasoa uudistamalla tilauksen. Edellisestä tilauksesta jäljellä oleva tilausaika hyvitetään uuteen tilaukseen. Pakettien tasoa vaihtaessa (NettisivuPlus –paketista NettisivuPerus –pakettiin tai päinvastoin) hyvitetään vanhasta tilauksesta käyttämättä jäävät päivät uuteen pakettiin kertomalla jäljellä olevien päivien määrä keskiarvoisella kiinteällä kertoimella 0,15€. Tuloksena saatu rahasumma hyvitetään uuteen pakettiin lisäpäivinä uuden paketin päiväkohtaisen arvon mukaan.

 

SOVELLETTAVA LAKI

5. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen Lakia

5.1 Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli sopimukseen ei päästä molempia tyydyttävällä tavalla, ratkaistaan erimielisyydet palvelutarjoajan kotipaikan tuomioistuimessa.

 

LAITON TOIMINTA:

6. Palveluntarjoaja ilmoittaa viranomaisille kaikista palvelimiimme, ohjelmistoihin ja palveluihin kohdistuneista tai niiden kautta tapahtuneista laittomista toimista. Tällaista toimintaa on mm. etälaitteisiin murtautuminen, luottokorttipetokset, huijaussivustot, muut varkaudet sekä uhkaukset. Ilmoitamme viranomaisille myös mikäli asiakkaan palveluiden kautta yllytetään ilki- tai väkivaltaan tai muihin laittomuuksiin. Näissä tapauksissa asiakkaan palvelut suljetaan välittömästi ja lopullisesti. Jäljellä olevasta tilausjaksosta ei palauteta jo maksettua maksua.